Ramsays utveckling av gårdagens hälsa till dagens

Tack vare en ambitiös utvecklingsstrategi har Ramsay Santé, tidigare ledande inom sjukhusvård i Frankrike, nu blivit en av de ledande aktörerna inom hälso- och sjukvård i Europa.

Nyckeltal
idag

• 350 inrättningar. Kartlänk
• 7 miljoner patienter.
• Pionjär inom modern medicin där nästan 70 procent av kirurgin utförs polikliniskt.
Nyckeltal länk

En historia av
pionjärer

 • 1964 Inrättande av Ramsay Health Care i Australien, pionjär inom ”psykisk hälsa”.
 • 1987 Skapande av Générale de Santé i Frankrike, pionjär inom vårdhierarkin.
 • 1994 Bildande av Capio i Sverige, pionjär inom modern medicin och ledande inom primärvården.
 • 2015 Sammanslagning av Ramsay Health Care i Frankrike och Générale de Santé: inrättande av nya Ramsay Générale de Santé.
 • 2018 Ramsay Générale de Santé förvärvar Capiokoncernen, vilket gör den nya koncernen till ledande i Europa inom det globala vårdutbudet.
 • 2019 Namnändring av koncernen som blir Ramsay Santé.

De nya utmaningarna
för Ramsay Santé

EN BRANSCH I SNABB
FÖRÄNDRING – GLOBALA
TRENDER I SJUKVÅRDEN

Tekniska och samhälleliga utmaningar påverkar branschen:

 • En åldrande befolkning och allt fler kroniska sjukdomar, leder till ökat ekonomiskt tryck på de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.
 • Förändrat beteende hos patienter till ett mer aktivt konsumentliknande agerande.
 • Sjukvården förändras i takt med att tekniska innovationer införs och betydelsen av data ökar.
 • Vården flyttar utanför traditionella sjukhus. Sjukvård i eller nära hemmet ökar.
 • Nya digitala aktörer växer fram på marknaden, nya eko-system för sjukvårdstjänster utvecklas.
 • En tilltagande brist på hälso- och sjukvårdspersonal utmanar vårdens förmåga att verka.

SÅ MÖTER VI TRENDERNA I
SJUKVÅRDEN

För att möta dessa trender och stärka vårt ledarskap i branschen har Ramsay Santé genomfört en djupgående strategisk översyn för att sätta riktningen mot 2025: Yes we care!

2 000 chefer har bidragit till att fastställa grunderna för den nya strategin för de kommande åren, liksom koncernens fundamentala syfte, ”raison d’être” på franska. Den införlivades officiellt i stadgarna på bolagsstämman den 11 december 2020:”Att förbättra hälsa genom ständig utveckling”.

Det gemensamma arbetet har också gett en möjlighet att fastställa koncernens mission, vision och nya värderingar.
Upptäck varumärkesboken

Yes We Care ! 2025

Koncernens fundamentala syfte

Att förbättra hälsa genom ständig
utveckling
Pascal Roché
Hälsoområdet genomgår en revolution inom flera områden: tekniska, samhälleliga, organisatoriska … att dra nytta av denna utveckling utifrån vår utgångspunkt ”att förbättra hälsan genom ständig förnyelse” är en nyckelfråga för Ramsay Santé och en enorm möjlighet. Denna ambition kräver att vi gör de val som följer av denna ambitiösa strategi, och som vi delar med våra 36 000 medarbetare och 8 500 praktiker i Europa.
Pascal Roché,
Verkställande direktör för Ramsay Santé.

En strategi som bygger
fyra pelare

EN NY AMBITION FÖR VÅR VERKSAMHET

Vi ska utveckla vår verksamhet från att vara en traditionell
vårdgivare till att följa och stödja våra patienters hälsa genom livets alla faser. Vi skall vara en ”samordnare” av våra patienters hälsa och nyttja digi-fysiska arbetssätt för att göra det enkelt att vara både patient och medarbetare.

1

Avancerad sjukhusvård

Upptäck +
2

En väg in

Upptäck +
3

Prevention för bättre hälsa

Upptäck +
4

Ökat fokus på öppenvård

Upptäck +
<
>

En utvecklad
patientresa

ETT INTEGRERAT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTBUD SOM SAMORDNAR PATIENTENS HÄLSOBEHOV I VÅRT
ECO-SYSTEM

Schéma

Initiativ för att stödja förändring

Ramsay Santé har identifierat 7st kärnområden för att stödja genomförandet av den nya strategin. Dessa områden är globala initiativ som berör alla verksamhetsländer i syfte att utnyttja vår gemensamma styrka i koncernen. Några områden kommer att skapa nya kompetenser och förmågor i vår organisation medan andra initiativ kommer bygga på våra förmågor och stärka vår nuvarande verksamhet.

1

PATIENTUPPLEVELSE OCH VARUMÄRKESIMAGE

Skapa enastående patientupplevelser och nya tjänster som stärker och särskiljer vårt varumärke.

Exempel på åtgärder: ”Ramsay Services 2”. En ny patientportal för Frankrike och ”Welcome”-appen för Sverige kommer att stödja patienten under hela patientresan – före, under och efter vårdtillfället.

2

ATT VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE

Förbättra befintliga processer genom att särskilt arbeta med livskvalitet och en god arbetsmiljö som utvecklar våra medarbetare och attraherar nya arbetskamrater.

Exempel på åtgärder: Ramsay Santé Academy inrättas för att driva utbildnings- och utvecklingsprogram för
anställda.

3

MEDICINSK KVALITET I CENTRUM FÖR
ALLT VI GÖR

Alltid en strävan efter högsta kvalitet i vårt medicinska arbete genom att använda evidence och goda kliniska metoder samt nyttja digitalisering.

Exempel på åtgärder: Kontinuerlig förbättring av vården genom systematisk användning av indikatorer för kliniska data (outcomes) och kvalitetsindikatorer.

4

MORGONDAGENS LÄKARE (Gäller främst i Frankrike där doktorerna inte är anställda av Ramsay Santé)

Att utveckla och attrahera de bästa doktorerna för att utveckla och växa verksamheten över tid.

Exempel på åtgärder: Att ge läkare digitala lösningar för att vägleda dem till nya vårdmetoder och dela information med alla aktörer längs patientresan.

5

ANVÄNDNING AV STRUKTURERAD
DATA

Att införa datadrivna arbetssätt i våra medicinska- och administrativa processer.

Exempel på åtgärder: standardisering av medicinska processer (CPI, QPI) leder till strukturerad data som används för att förbättra arbetssätt, processer och
beslutsförmåga.

6

VÅR INNOVATIONSSTRATEGI

Främja en koncernkultur av innovation för att utveckla nya och banbrytande lösningar på vårdens utmaningar.

Exempel på åtgärder: Utveckla, testa och breddinföra innovationsprojekt baserade på ny teknik såsom digitala plattformar och AI.

7

VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Som betydande vårdaktör har vi ett bredare samhällsansvar att utveckla vården och ta ansvar för att vårt arbete alltid har en tydlig samhällsnytta. Vi ska också värna om vår miljö och minska negativ påverkan av vår verksamhet.

Exempel på åtgärder: Införande av patientlöfte till våra patienter, reducera miljöpåverkan i tillämpliga delar, strukturerad uppföljning av vårt miljöarbete.

Utvecklingen och förändringen av vår verksamhet, med stöd av dessa områden, ligger helt i linje med den strategiska inriktningen för Ramsay Health Care och kommer att stärkas genom att vi tillhör en global och långsiktig vårdaktör.

En global strategi med lokalt genomförande

Vi noterar följande förutsättningar för vår strategi:
• Kvalitet och patientsäkerhet står alltid i fokus för vårt medicinska arbete. Det är också en av våra värderingar inom Ramsay Santé. Vi värnar också om patienternas hälsa och finns till i alla skeden och situationer av livet.
• Vi ser digitalisering av vården som en stor möjlighet att förbättra tillgänglighet och kvalitet för våra patienter, underlätta arbetet för vår personal och möjliggöra effektivare vård för våra beställare och kunder.
• Vi ser styrkan i att tillhöra en global koncern, vars enda uppgift är att utveckla och förbättra sjukvården. Detta skapar möjligheter till interna samarbeten, kunskapsutveckling, kostnadsfördelar och långsiktiga investeringar i sjukvården.

VIKTIGA STRATEGISKA PROJEKT PER LAND

 • Primärvård : Bli ledande aktör inom primärvård genom nya innovativa lösningar och finansieringssätt för hälsovårdssystemet. Den svenska modellen och vår unika kunskap gör att vi kan etablera oss i andra länder också.
 • Röntgen och bildhantering : Utveckla verksamheten inom medicinsk röntgen med stöd av våra sjukhus och framtida primärvårdscentraler.
 • När det gäller psykisk hälsa :Förbättra tillgången till vård genom utveckling av dagsjukvård, digitalisering och innovation inom psykisk hälsa, samtidigt som vi stärker vårt specialiserade utbud avseende ungdomar, vårdpersonal, missbrukare och poliklinisk verksamhet.
 • MCO / SSR :
  • Fortsätta att ligga i framkant när det gäller att integrera innovativ vård på våra sjukhus och kliniker; fokus på dagkirurgi, hyperförberedelse – snabb återhämtning efter kirurgi – fortsatt specialisering inom tex fetma, onkologi etc.
  • Utveckla spetskompetens inom flera av våra specialiteter (cancer, kronisk njursjukdom, fetma osv.)
  • Förbättra det personliga omhändertagandet för varje patients speciella behov.
  • Modernisera våra sjukhus och tekniska plattformar inom ramen för våra kluster av sjukhus och specialiserade kliniker.
 • Integrerade patientresor:
  • Utveckla digital tillgänglighet till våra tjänster för att underlätta patientens resa, vid första kontakt och vidare till andra vårdtillfällen som krävs.
  • Utveckla vårt digi-fysiska arbetssätt för att förbättra den sammanhållna vården mellan olika vårdnivåer och vårdtillfällen, tex mellan primärvård och specialistvård.
  • Stärka vår geografiska etablering så att vi kan öka utbudet av en sammanhållen vård för våra patienter.
 • Nyttja olika ersättningsmodeller:
  • Nyttja och påverka utvecklingen av olika ersättningsmodeller som driver mot en mer effektiv vård för varje patient.
  • Utveckla vårt erbjudande till försäkringsbolagen och egenbetalning för de patienter som önskar.
 • Etablera oss inom den publika primärvården genom en partnerskapsmodell med doktorer och digitala hjälpmedel.
 • Stärka vår nuvarande verksamhet med nya medicinska centers för att bli den ledande privata aktören.
 • Utforska möjligheterna att stärka verksamheten inom psykiatri.
 • Tillväxtplan inom bilddiagnostik.
 • Öka fokus på försäkringsvård genom innovativa partnerskapslösningar.